Xem lại trận đấu đá gà An Giang CPC5 ngày 07-07-2024 đầy kịch tính

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:53
Trường đấu CPC5

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC5

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC5

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC5

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu CPC5

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC5

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC5

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC5

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu CPC5

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC5

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC5

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC5

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:08:48
Trường đấu CPC5

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC5

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC5

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC5

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC5

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC5

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC5

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC5

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC5

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC5

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC5

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC5

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC5

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu CPC5

Trận số27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:11:04
Trường đấu CPC5

Trận số28

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu CPC5

Trận số29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC5

Trận số30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:05
Trường đấu CPC5

Trận số31

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC5

Trận số32

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC5

Trận số33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:11:14
Trường đấu CPC5

Trận số34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC5